Trang đầu TOSHIBA

vietnam

Toshiba Phòng hệ thống lưu thông điện


Hệ thống giám sát bảo vệ


Rơ le bảo vệ

Xê- ri GR là rơ le bảo vệ đã thoả mãn toàn bộ các điều kiện bảo vệ cần thiết trong hệ thống phân phối điện. Xê- ri N là rơ le bảo vệ có giá thành thấp và chỉ có các tính năng cơ bản, nên với việc quý khách hàng bổ sung phụ kiện phù hợp với các mục đích nhau mà các rơ le này sẽ phát huy toàn bộ tính năng như một sản phẩm rơ le bảo vệ.

Rơ le bảo vệ

Sản phẩm chính

  • Rơ le bảo vệ xê ri GR
  • Rơ le bảo vệ  xê ri N
  • Phần mềm và phụ kiện


Trang đầu TOSHIBACác điều khoản & điều kiện

Copyright © 2000-2010 TOSHIBA CORPORATION , All Rights Reserved.